Gürbüz BULUT

Özgeçmiş

1968 yılında Arapgir'de doğdu.

İlkokulu Devrim İlköğretim Okulunda, Ortaokulu Arapgir Lisesinde, Liseyi Arapgir Endüstri Meslek Lisesinde tamamladı.

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.

1992 yılında Arapgir Belediyesi Muhasebe biriminde işçi olarak çalıştı

1994'de Arapgir Belediyesi’nde yapılan sınavla memur olarak göreve başladı.

1999 Yılında Tahakkuk Tahsil Şefi oldu.2006 yılında Hesap İşleri Müdürlüğüne atandı.

2007 yılında Unvan değişikliği ile Mali Hizmetler Müdürlüğü kadrosuna atandı.

Aynı yıl 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu kapsamında Maliye Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu Muhasebe Yetkilisi sınavında başarı göstererek Muhasebe Yetkilisi Sertifikası'nı aldı.

Halen Mali Hizmetler Müdürü olarak Arapgir Belediyesi’nde görevine devam etmektedir.

Evli ve Üç çocuk babasıdır.


MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Mali Hizmetler Müdürlüğümüz 5393 Sayılı Belediye Kanunu,5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kendisine verilen görev yetki ve sorumluluklarını Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliği ve Mahalli İdareler Bütçe, Muhasebe Yönetmeliği çerçevesinde yerine getirmektedir.

1-İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini,Stratejik plan ve yıllık performans programlarına uygun olarak hazırlamak ve hizmet olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

2- Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneklerin yerinde kullanılmasını sağlamak,

3- Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri ve yönetim dönemi hesabını hazırlamak,

4- Bütçe Kesin hesabı ile yönetim dönemi hesabını Sayıştay Başkanlığına göndermek,

5- Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkinliği aktırıcı tedbirler üretmek,

6- İlgili mevzuatı çerçevesinde belediye gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip ve tahsilât işlemlerini yürütmek,

Cumhurbaşkalığı Cimer İç işleri Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi cittaslow Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi