METRUK BİNALAR İLANI

T.C.

ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

METRUK YAPILAR İLANI

3194 sayılı İmar Kanunun 39.Maddesinde; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.  Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icab ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” hükmü getirilmiştir.

İlgili kanun hükmü gereğince malik tespiti yapılamayan, adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde adresine ulaşılamayan, posta yoluyla tebliğ işlemi gerçekleştirilemeyen metruk yapılara ait tebliğler Belediyemiz web sayfasında 30 gün süre ile ilana çıkmıştır.

Aşağıda listede adresleri ve maliklerin isimleri yer alan metruk yapıların ilgililerine Belediye Başkanlığımızca alınan Mail-i İnhidam kararı ile alakalı bilgi ve itiraz talepleri için başvurularını  “İmar ve Şehircilik Müdürlüğü”ne yapmaları, herhangi bir başvurunun ilgililerince yapılmaması halinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereğince metruk yapılar hakkında Belediye Başkanlığımızca işlem başlatılacağı, yapılacak olan yıkım masrafının %20 fazlasıyla yapı malikleri tarafından karşılanacağı hususu ilanen duyurulur.13/10/2022

Sıra No

T.C. Kimlik No

Adı Soyadı

Tapu Mahallesi

Ada

Parsel

1

56053245***

MEHMET ÖZBEK

KARACA

186

3

2

61702057***

AHMET KURNAZ

KARACA

186

4

3

45154609***

HATUNKIZ AKTAŞ

YUKARI YABANLI

124

2

4

45148609***

BAYİL AKTAŞ

YUKARI YABANLI

124

2

5

44674625***

ZEYNEP AKTAŞ

YUKARI YABANLI

124

2

6

44119643***

FATMA EROĞLU

YUKARI YABANLI

124

2

7

15349997***

AYŞE ÖKSÜZ

YUKARI YABANLI

124

2

 

Cumhurbaşkalığı Cimer İç işleri Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi cittaslow Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi