AŞAĞI YENİCE MAHALLESİ 570 ADA 14 PARSEL METRUK BİNA HAKKINDA

             İlçemiz Aşağı Yenice Mahallesi 570 ada 14 parselde bulunan Mehmet Bilal Murat, Hüseyin, İmmigülsüm, Ayşe, Fatma ve Hatice Karadağ’a ait taşınmaz Belediyemiz teknik elemanlarınca incelenmiştir. 26.01.2022 tarihinde mahallinde yapılan inceleme neticesinde; ilgili binanın kargir taş yapı olduğu ve döşemelerinin kırılıp aşındığı sehim verdiği, taşıyıcılarının yıkıldığı tahrip olduğu, yan duvarlarının ise kırılıp az bir kısmının ayakta kaldığı tespit edilmiştir. Yıkılmayan yan duvarların kısa zamanda yıkılmak üzere olduğu ve yıkıldığında çevreye zarar verebileceği de gözlemlenmiştir. Hâlihazırda binanın yıkılma tehlikesi olduğundan mahalle içerisinde tehlikeye sebep görülmektedir. Yapının bu durumu fotoğraflarla da tescillenmiştir. Bahsi geçen binanın acilen yıkılması, hafriyatının kaldırılması ve belediyenin gösterdiği hafriyat alanına dökülmesi gerekmektedir.

             Belirtilen durumlar göz önüne alınarak 3194 sayılı imar kanununun 39. Maddesindeki “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.

Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.” hükmü/hükümleri uygulanacaktır.

           

Cumhurbaşkalığı Cimer İç işleri Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi cittaslow Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi